Świętujemy Dzień Dziecka! Z kodem KIDS DODATKOWY rabat na łóżka młodzieżowe i tapczany!

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego matinee.pl

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy MATINEE, dostępny pod adresem internetowym matinee.pl, prowadzony jest przez S&S Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Kępnie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS IX pod numerem KRS 0000579962, NIP 619-202-39-96, REGON 362705740.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,     której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej     działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – S&S Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie     przy ul. Młyńskiej 14 ,
  kod pocztowy 63-600, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy IX    KRS pod numerem KRS 0000579962, NIP 619-202-39-96,REGON 362705740.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca     osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,     wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym     matinee.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego     systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez     jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym     wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania     się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza     Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży     Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający     utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie     umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez     dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez     Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia     i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości     produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy     Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:  Młyńska 14, 63-600 Kępno
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@matinee.pl
 3. Numer telefonu  Sprzedawcy: 519-030-995
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  PLN 45 2490 0005 0000 4520 1202 3232 lub w EURO 42 2490 0005 0000 4600 7067 7653
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie     asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień     przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu     możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami   § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w     Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową     (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter     przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto     w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię, Nazwisko, numer kontaktowy, aktywny adres mail oraz dane adresowe do dostawy i dokumentu poświadczającego zakup.
 2. Założenie Konta w  Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na  Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie     stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w  § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do  Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać  rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia:
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”  oraz potwierdzić zamówienie:
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: S&S Group Sp. z o.o. ul. Młyńska 14, 63-300 Kępno
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne (bramka Payu)
 • Płatność kartą  płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu     Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie  otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia  Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do  realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności  przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w  terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 • płatności za     pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • Jeżeli Klient  wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z  zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku  bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru  przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 •  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz poza jego obszarem na terenie Unii Europejskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostawa poza terytorium Polski jest kalkulowana indywidualnie na prośbę Klienta przed złożeniem zamówienia.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku produktów z zawężonej grupy Materace w wymiarach standardowych sprzedawca wydłuża możliwość odstąpienia od umowy do 45 dni ale tylko i wyłącznie gdy powodem zwrotu jest źle dobrana twardość. Dla innych powodów zwrotu obowiązuje ustawowy termin 14 dni.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może  być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą     elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail     Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na     formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku  odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku     odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie,     nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia     Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego     płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem     dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta     sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób   dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,     chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może     wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu     z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien  odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni lub 45 dni w przypadku zawężonej grypy produktów jaką są materace.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wszystkich Produktów z wyłączeniem materacy objętych promocją ,,Testuj materac przez 45 dni,,  gdzie sprzedawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu lub wymiany.
  Promocja ,,Testuj materac przez 45 dni posiada odrębny regulamin dostępny pod linkiem: REGUAMIN PROMOCJI
 • Konsument odpowiada  tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z     niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia     charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Warunkiem uznania reklamacji na materac jest przestrzeganie: Instrukcji użytkowania materacy.
 5. Za wadę nie uznaje się różnicę w deklarowanej wysokości/ długości/ szerokości materaca wynoszącą do 2 cm.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. Towary odsyłane w  ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientowi kartę gwarancyjną którą można pobrać lub wydrukować z odnośnika: Karta Gwarancyjna Materace.
 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

S&S Group
ul. Młyńska
14 63-600 Kępno

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia     2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy     zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony  jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o     Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie     polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy     powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona     konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie     Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a     jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych     osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta,     który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką     pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia     zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta,     który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Przejdź do kasy
Brak produktów w koszyku!