Poznaj komentarze naszych klientów

Materac Active w pokrowcu kaszmirowym

Polecam materac. Zakupiłam go niecałe 3 miesiące temu. Śpi się wygodnie, produkt zgodny z opisem i bardzo przyjemny kontakt ze sprzedającym.

(Monika B.)
Rodonit

Cieszę się, że wybrałam materac Rodonit. Pianka wysokoelastyczna jest genialna. Zakup przebiegał sprawnie i bezproblemowo.

(Dorota Jaskrawska )
Polecam.

Zdecydowałam się na wybór materaca z pianką termoelastyczną, skuszona odprężeniem i relaksem. Po ponad miesiącu użytkowania mogę potwierdzić, że faktycznie tak jest! Budzę się wyspana. :)

(Dominika Z. )
Udany zakup

Wygodny, wysoki materac. Śpi się bardzo dobrze.

(Adam Tomczak)
Materac Active w pokrowcu kaszmirowym

Polecam materac. Zakupiłam go niecałe 3 miesiące temu. Śpi się wygodnie, produkt zgodny z opisem i bardzo przyjemny kontakt ze sprzedającym.

(Monika B.)

REGULAMIN KONKURSU „DLACZEGO LUBIĘ SPAĆ” FACEBOOK
§ 1Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Dlaczego lubię spać?”.

2. Organizatorem Konkursu jest Matinee - S&S Group Sp. z o.o. ul. Młyńska 14 63-600 Kępno (zwana dalej „Organizator”).

3. Czynności związane z obsługą techniczną i poinformowaniu Zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

4. Konkurs jest realizowany wyłącznie na profilu producenta materacy – Matinee na portalu Facebook, link:https://www.facebook.com/matinee.materace/?fref=ts.

5. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Dlaczego lubię spać? zwany jest dalej „Konkursem”.

6. Konkurs rozpocznie się w dniu 20.04.2017 r. o godz. 10:00 i zakończy się w dniu 25.04.2017 r. o godz. 23:59.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się w dniu 27.04.2017 r.

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez portal Facebook.

10. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

11. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a) posiada aktywne konto-profil na portalu społecznościowym Facebook i polubi profil Matinee,

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

d) nie jest pracownikiem oraz członkiem rodziny Organizatora,

e) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

f) wykona Zadanie Konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt a - f stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie Konkursowe i nagrody

1. Zadanie Konkursowe polega na:

a) Polubieniu profilu Matinee (https://www.facebook.com/matinee.materace/?fref=ts) na portalu Facebook.

b) Udzielaniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe „Dlaczego lubię spać?” w komentarzu pod postem konkursowym.

c) Imiennym zaproszeniu do konkursu 3 znajomych, w komentarzu pod postem konkursowym.

d) Udostępnieniu na swoim profilu postu konkursowego, o statusie „publiczny”.

2. Organizator spośród udzielonych komentarzy wybierze 1 najbardziej kreatywny komentarz oraz 4 wyróżnienia.

3. Nagrody:

a) Nagrodą za najbardziej kreatywny komentarz są 2 poduszki termoelastyczne.

b) Każda z wyróżnionych osób otrzyma po 1 poduszce termoelastycznej.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w komentarzu w dniu 27.04.2017r. pod swoim Zgłoszeniem Konkursowym.

5. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci poduszki termoelastycznej jest przesłanie w prywatniej wiadomości na profilu Matinee, imienia i nazwiska zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres kurierem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy.

7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

a) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Matinee w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

b) Uczestnik udziela marce Matinee niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Marka Matinee ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec marki Matinee swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a) niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook;

b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marki Matinee.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator (dalej: Matinee - S&S Group Sp. z o.o ).

2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną),w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: d.parzonka@matinee.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w linku w poście konkursowym na portalu Facebook, stronie http://matinee.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatora: Kępno, ul. Młyńska 14 63-600 Kępno.

2. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.